Fundacja Nakielska

Statut Fundacji Nakielskiej

Rozdział ICrown on the Palace at Nakło.
Postanowienia Ogólne

1. Fundacja Nakielska zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona została przez Panią Marzennę Reyher, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym pod numerem repertorium A Nr 67/2005 sporządzonym w dniu 7 stycznia 2005 r. przed notariuszem Barbarą Bryl z Kancelarii Notarialnej w Warszawie.
2. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991r., Nr 46, poz. 203, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Siedzibą Fundacji jest Nakło.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
6. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności statutowej.
9. Fundacja może używać pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę, siedzibę oraz zawierającym logo Fundacji.
10. Fundacja może ustanawiać dyplomy, odznaki i medale honorowe osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację. Rodzaje dyplomów, odznak i medali honorowych oraz zasady ich przyznawania, określa Regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
11. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.
12. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Gospodarki i Pracy.

Rozdział II
Cele i Zasady Działania Fundacji

1. Celami Fundacji są:
    1) wspieranie lokalnej przedsiębiorczości,
    2) rozwój lokalnej turystyki i sportu,
    3) wspieranie i upowszechnianie lokalnych przedsięwzięć kulturalnych, naukowych i racjonalizatorskich,
    4) ochrona zabytków kultury narodowej,
    5) upowszechnianie regionu nakielskiego w świadomości społecznej,
    6) inicjowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności na rzecz ochrony środowiska naturalnego regionu nakielskiego.
2. Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności przez:
    1) partycypację w kosztach odbudowy i zagospodarowania na cele kulturalne i turystyczne pałacyku w Nakle;
    2) tworzenie nowych miejsc pracy;
    3) organizację szkoleń, konferencji, sympozjów i wykładów;
    4) organizację wydarzeń kulturalnych, np. spektakli, widowisk, projekcji, audycji, wernisaży i innych form artystycznego przekazu;
    5) organizację wyjazdów turystycznych oraz zawodów sportowych, mających na celu upowszechnianie regionu nakielskiego;
    6) działalność charytatywną polegająca na finansowym i rzeczowym wspieraniu osób fizycznych, organizacji i innych podmiotów zasłużonych dla wspierania inicjatyw lokalnych, w szczególności poprzez dokonywanie darowizn bądź fundowanie stypendiów;
    7) organizację wyjazdów edukacyjnych, również celem nawiązania kontaktów z podmiotami bądź organizacjami o przedmiocie działania zbieżnym z celami Fundacji;
    8) wspieranie inicjatyw ustawodawczych, których przedmiotem jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości, kultury i sportu
    9) udzielanie wsparcia finansowego dla działalności społecznej na rzecz ochrony środowiska i proekologicznych działań gospodarczych.
    10) współpracę z instytucjami państwowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi, działającymi na rzecz i w zakresie ochrony środowiska.
3. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
4. Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na zasadach przewidzianych statutem.

Rozdział II1
Działalność Gospodarcza Fundacji

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, bezpośrednio, działalność gospodarczą w zakresie:
    1) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)
    2) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (56.1)
    3) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.2)
    4) Przygotowywanie i podawanie napojów (56.3)
    5) Doradztwo związane z zarządzaniem (70.2)
    6) Reklama (73.1)
    7) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z)
    8) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
    9) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B)
    10) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90)
    11) Działalność związana ze sportem (93.1)
    12) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2)
    13) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)
2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
3. Zarząd Fundacji określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację oraz ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
4. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie lub koncesję, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

Rozdział III
Majątek i Dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz ruchomości, nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w trakcie jej istnienia.
2. Fundusz założycielski, przekazany przez Fundatora, wynosi 3.000,00 (trzy tysiące) złotych. Na działalność gospodarczą Fundacji Fundator przeznacza dodatkowo kwotę 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).
3. Przychody Fundacji pochodzą z:
    1) darowizn, spadków i zapisów,
    2) subwencji i dotacji podmiotów i organizacji międzynarodowych, państwowych i samorządowych, osób prawnych i fizycznych,
    3) zbiórek i imprez publicznych,
    4) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych,
    5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.
4. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na jej działalność statutową.
5. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Jeżeli przekazaniu środków majątkowych w drodze darowizny nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział IV
Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd.
2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
3. Członków Rady Fundacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 niniejszego rozdziału Statutu, powołuje i odwołuje Rada Fundacji w drodze kooptacji. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek śmierci lub złożenia rezygnacji.
4. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator.
5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.
6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje pracami Rady Fundacji, w szczególności zaś zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
8. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniodawczych i nadzorczych. Do zadań Rady Fundacji należy:
    1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
    2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
    3) ocena pracy Zarządu,
    4) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działalności Fundacji przygotowanych przez Zarząd w oparciu o wytyczne, o których mowa w ppkt 1 powyżej,
    5) wyrażanie opinii o sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
    6) podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu.
9. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji może być określony uchwalonym przez nią Regulaminem.
10. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż raz w roku. O każdym posiedzeniu Rada Fundacji zobowiązana jest powiadomić Zarząd.
11. W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu.
12. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji. W posiedzeniu musi jednak uczestniczyć Przewodniczący Rady. Przewodniczącemu Rady przysługują po dwa głosy przy podejmowaniu uchwał.
13. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
14. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Fundacji, nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności w zakresie:
    1) działalności statutowej i finansów Fundacji,
    2) uchwalania wieloletnich i rocznych programów Fundacji w oparciu o wytyczne sporządzane przez Radę Fundacji;
    3) sprawowania zarządu majątkiem Fundacji,
    4) przygotowywania rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego;
    5) tworzenia i znoszenia oddziałów Fundacji i innych jednostek organizacyjnych,
    6) ustalania wielkości zatrudnienia, zasad wynagrodzenia oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.
15. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z wybitnych postaci zasłużonych dla wspierania lokalnych inicjatyw, naukowców, ludzi kultury i innych osób skupionych wokół idei Fundacji.
16. Zarząd składa się od jednego do trzech członków. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji, za wyjątkiem członków pierwszego Zarządu, których powołuje Fundator. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
17. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek śmierci lub złożenia rezygnacji.
18. Członkowie Zarządu mogą wybrać spośród siebie Prezesa. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd stanowi Prezes Zarządu.
19. Do ważności uchwał Zarządu wieloosobowego wymagana jest zwykła większość głosów oddanych.
20. Rada Fundacji może przyznać członkom Zarządu wynagrodzenie z tytułu wykonywanych przez nich obowiązków.
21. W umowach i sporach między Fundacją a członkami Zarządu, Fundacja reprezentowana jest przez Przewodniczącego Rady Fundacji.

Rozdział V
Zmiana Statutu, Rozwiązanie i Likwidacja Fundacji

1. Zmian w Statucie w tym dokonywanie zmian w zakresie zmiany lub modyfikacji celu Fundacji dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych i majątku Fundacji, bądź na skutek osiągnięcia jej celów. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w formie uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji, z zachowaniem warunków przewidzianych w Ustawie o Fundacjach.
3. W przypadku likwidacji Fundacji majątek Fundacji zostanie przekazany innemu podmiotowi o celach identycznych lub zbliżonych do celów Fundacji. Wyboru takiego podmiotu dokona Rada Fundacji.
4. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zarząd. Jeżeli Zarząd nie wyznaczy likwidatora, likwidator zostanie wyznaczony przez Radę Fundacji.

Scroll to top